Diploma d'Expert
en Màrqueting, Comunicació Digital i Xarxes Socials

Postgrau

12a Edició

Preinscripció i matrícula

Preinscripció: Fins a un mes abans de l'inici de curs. En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció. Cal realitzar un pagament de 280 € que es restarà de l'import total de la matrícula.

Matrícula: Perquè sigui efectiva, ha de realitzar el seu pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici del curs.
- Documentació que cal presentar per realitzar la matrícula: fotocòpia de DNI o passaport, fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard. 

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient ia tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per imports iguals o superiors a 200 Euros, consulteu l'apartat "Finançament" si vol finançar la matrícula.

eventis